Bhavana Narayana Swami Temple
Address

Sarpavaram, Kakinada

Andhra Pradesh. 533005

Sri Veera Venkata Satyanarayana Swami Temple
Address

Annavaram, Andhra Pradesh 533406

Sri Kukkuteswara Swamy Temple
Address

Uppada - Pithapuram Rd, Kalyanamandapm,

Pithapuram, Andhra Pradesh 533450